Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

utrata wartości handlowej (UWH) i moc Rzecznika

25 lipca 2015

samochody zastępcze; samochód zastępczy z OC; auto zastępcze z OC Warszawa

W Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych dot. orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z 2013 r.
Rzecznik zaprezentował, że brak jest jednolitych zasad w zakresie wypłaty
odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej w PZU S.A. I tak w sprawie poszkodowanego, Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU w Warszawie w
piśmie z dnia 20 listopada 2012 r. do poszkodowanego informuje: „W odpowiedzi na Pana
wystąpienie o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu Renault w związku z
przedmiotową szkodą, Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU w Warszawie
uprzejmie informuje, iż nie znajduje podstaw do uznania roszczenia i wypłaty odszkodowania
w tym zakresie. W tym miejscu pragniemy wyjaśnić, iż zgodnie z postanowieniami kodeksu
cywilnego, art. 6 k.c., ciężar wykazania istnienia uszczerbku z wartości handlowej należy do
osoby, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zgodnie z tym przepisem na Panu jako
poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, ze kolizja obniżyła wartość pojazdu Renault.
Jednocześnie informujemy, iż istnieją kategorie uszkodzeń na skutek wypadku, które nie
powodują utraty wartości samochodu nawet nowego, tj. większość elementów zewnętrznych
jako uszkodzonych lub montowanych poprzez przykręcanie, jak w przedmiotowym przypadku.
Mając na uwadze powyższe, nie znajdujemy podstaw do uznania roszczenia i wypłaty
odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej w związku z przedmiotową szkodą”.
Poszkodowany, zgodnie z sugestią PZU S.A. zlecił w Polskiemu Związkowi Motorowemu
wykonanie opinii na okoliczność ustalenia rynkowego ubytku wartości. Certyfikowany
rzeczoznawca, przy użyciu omawianej już Instrukcji, określił ten ubytek na kwotę 1670,00
zł. Usługa wykonania opinii kosztowała 369,00 zł. Z tak przygotowaną dokumentacją
poszkodowany ponownie zwrócił się do PZU S.A. o wypłatę roszczenia. Stanowiskiem z dnia
5 lutego 2013 r. ubezpieczyciel informuje: „W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie
odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej uszkodzonego samochodu, Regionalne
Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU S.A. w Warszawie, uprzejmie informuje, że nie
znajduje uzasadnienia dla złożonego wniosku. O rzeczywistym spadku wartości handlowej
pojazdu, pomimo dokonanej naprawy, można mówić tylko w sytuacji, gdy w wyniku
naprawy nie przywrócono stanu pojazdu przed kolizją, tzn. gdy pojazd nie e tych
samych cech użytkowych, technicznych czy estetycznych co przed wypadkiem. Pragniemy
podkreślić, że nie każda szkoda powstała w pojeździe będzie skutkowała utratą jego wartości
rynkowej, gdyż stosowane obecnie technologie napraw, przez autoryzowane stacje obsługi
oraz prawidłowe wykonanie naprawy umożliwia przywrócenie pojazdu do stanu technicznego
i estetycznego sprzed powstania szkody. Nie następuje więc pomniejszenie wartości rynkowej
pojazdu wskutek dokonanej naprawy jeżeli została wykonana starannie, z zachowaniem
ustalonej przez producenta pojazdu technologii naprawy oraz przy zastosowaniu części
zamiennych oryginalnych, w przedmiotowym przypadku odejmowalnych nadwozia.
Przywrócenie w wyniku naprawy pojazdu do stanu sprzed wypadku powoduje, że następuje
pełne naprawienie szkody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 361 i art. 363
k.c.). W takiej sytuacji poszkodowany nie może żądać dodatkowego, oprócz kosztów naprawy,
odszkodowania odpowiadającemu przyszłemu obniżeniu wartości handlowej pojazdu wskutek
samego faktu naprawy”.
W dniu 27 marca 2013 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęła skarga
poszkodowanego na odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej
pojazdu. W wyniku podjętej interwencji Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał odpowiedź PZU
S.A. o następującej treści: „Po zapoznaniu się z zebranymi w sprawie materiałami uznaliśmy
za zasadne uznanie zgłoszonych przez poszkodowanego roszczeń i dokonanie wypłaty
odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej samochodu marki Renault. Wysokość
należnego z tego tytułu odszkodowania zgodnie z treścią przedłożonej opinii stanowi kwota
1670,00 zł. Za zasadne uznajemy także pokrycie kosztów opinii wydanej na zlecenie
poszkodowanego w wysokości 369,00 zł brutto”. Aby zobrazować parametry szkody wskazać
należy, że w niniejszej sprawie uszkodzeniu uległ pojazd Renault Clio III w czwartym
miesiącu eksploatacji o wartości 31 000,00 zł, zaś naprawa tego pojazdu wynosiła 11 000,00
zł.

Na podstawie zebranego i przeanalizowanego materiału Rzecznik Ubezpieczonych
dostrzegł pewne nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpieczeń w zakresie
rozpatrywania roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu z
umowy OC p.p.m.
Co ciekawe, Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował absolutny brak realizacji zaleceń organu
nadzoru, Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie powinności informacyjnych zakładów
ubezpieczeń. Rzecznik Ubezpieczonych nie odnalazł w aktach szkodowych, czy na stronach
internetowych czołowych ubezpieczycieli żadnych informacji lub dokumentów, które
wskazywałyby osobom zgłaszającym szkodę możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu
utraty wartości handlowej pojazdu.
Rzecznik dostrzegł także, w szczególności w postępowaniu PZU S.A., zupełną
dowolność w zakresie zajmowanego stanowiska o wypłacie bądź odmowie wypłaty
odszkodowania z tytuły utraty wartości handlowej. Niezrozumiałe dla Rzecznika jest
różnicowanie poszkodowanych ze względu na region, w którym będzie likwidowana szkoda.
Niestety brak jednolitych zasad postępowania w ramach jednego zakładu ubezpieczeń wprowadza u
osób występujących z roszczeniem związanym z utratą wartości handlowej pojazdu, poczucie
niepewności w zakresie realizacji zgłoszonych roszczeń.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software