Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Czy Rzecznik Ubezpieczonych pomoże?

6 sierpnia 2015

samochód zastępczy z oc warszawa

Kim jest – Rzecznik Ubezpieczonych

Fala bankructw towarzystw ubezpieczeniowych w połowie lat dziewięćdziesiątych ujawniła słabość a nawet bezradność osób wobec takich machin. W starciu z potężnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi zatrudniającymi tysiące pracowników, sztaby prawników i dysponującymi olbrzymimi budżetami osoby działające na własną rękę bez niezbędnego doświadczenia w niełatwym przecież zakresie prawa ubezpieczeniowego nie mają szans. Ubezpieczyciele znają swoją siłę, znają prawo i bardzo często wykorzystują to. Właśnie nierównowaga sił ujawniła potrzebę powołania urzędu Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznika Ubezpieczonych działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.

Jakie są założenia działań Rzecznika Ubezpieczonych?

Do zadań Rzecznika należy reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Podstawowe zadania Rzecznika Ubezpieczoncyh:

– rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach, w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi i funduszami emerytalnymi
– opiniowanie aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
– kierowanie wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych,
– informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz samorządów branżowych o nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego,
– działalność edukacyjna i informacyjna,
organizacja sądu polubownego rozstrzygającego spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, UFG oraz PBUK.

Czy tak od razu do Rzecznika?

Skargę do Rzecznika Ubezpieczonych powinno poprzedzić odwołanie do zakładu ubezpieczeń. Pismo takie powinno być skierowane do prezesa zarządu. Najlepiej nadać je listem poleconym, aby nie martwić się, że „zaginie”. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na odpowiedź. W razie negatywnej odpowiedzi lub jej braku w ustawowym terminie należy zwrócić się po pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych. Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych powinna być drugim krokiem.

Skarga, jak ją złożyć?

Skarga należy sporządzić w pisemnej formie i również nadać listem poleconym. Nie powinno się wysyłać skargi drogą elektroniczną, jeżeli nie posługuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W skardze skierowanej do Rzecznika Ubezpieczonych należy wskazać szczegółowy opis sprawy. Trzeba napisać też, dlaczego w czym tkwi istota sporu z Ubezpieczycielem. W przypadku spraw dotyczących samochodu zastępczego z OC sprawcy, najwięcej spraw spornych dotyczy uprawnionego okresu najmu auta. Poszkodowany może poprosić Rzecznika o interwencję w swojej sprawie w towarzystwie ubezpieczeń albo o o zajęcie stanowiska, np. dla potrzeb postępowania sądowego.

Do skargi dołącz kserokopię całej korespondencji z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz polisy ubezpieczeniowej. Wzory wniosków i skarg znajdują na stronie Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl.

Dodatkowo w sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli dotyczących sprawy o zapłatę za wynajęte auto zastępcze, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie można także z konkretnym pytaniem zwrócić się telefonicznie pod numer 22 333 73 28 (pn.–pt. 8.00–18.00).

Co Rzecznik może. Czy Rzecznik pomoże?

Rzecznik Ubezpieczonych niestety nie może nic nakazać towarzystwu ubezpieczeniowemu, może jedynie zażądać wyjaśnień i zasugerować zmianę decyzji. Zdarza się też, że prosi o zmianę stanowiska w „drodze wyjątku”. Niestety firmy ubezpieczeniowe coraz bardziej uodparniają się na argumenty Rzecznika.

Jeśli interwencja Rzecznika nie przyniesie skutku, możesz spróbować rozwiązać spór w Sądzie Polubownym przy RzU. Jednak na takie postępowanie musi się zgodzić firma ubezpieczeniowa i zazwyczaj się na to niestety nie godzi. Istnieje jeszcze możliwość skierowania sprawy do sądu polubownego przy KNF, ale tam zasada jest taka sama – jeśli ubezpieczyciel nie wyrazi zgody to pozostaje już tylko sąd powszechny.

Jaka jest skuteczność Rzecznika Ubezpieczonych?

Większość skarg kierowanych do Rzecznika dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2014 roku Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję w aż 88,3 proc. zgłoszonych do niego spraw.

Niestety zakłady ubezpieczeniowe coraz rzadziej liczą się z sugestiami rzecznika ich klientów. W ubiegłym roku ubezpieczyciele zmienili swoje decyzje w 28,3 proc. przypadków. W porównaniu z rokiem 2013 skuteczność Rzecznika Ubezpieczonych spadła o 5,3 punktów proc.
A jak wygląda praktyka działalności Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia Compense Sp. z o.o.? Złożyliśmy 22 skargi w zakresie pojazdów zastępczych z OC sprawcy. W ilu sprawach Ubezpieczyciel zmienił swoją decyzję na skutek interwencji Rzecznika Ubezpieczonych? Jak do tej pory niestety w żadnej. Sprawy o zapłatę za samochód zastępczy z OC sprawcy kończą się w ramach kompetencji Rzecznika zwykle tak samo. Rzecznik stwierdza, że w rozpatrywanej sprawie o zapłatę o auto zastępcze z OC sprawcy „co do zasady nie podziela stanowiska zakładu ubezpieczeń, ale wobec usztywnienia się stanowiska ubezpieczyciela Rzecznik Ubezpieczonych jest zmuszony uznać interwencję za zakończoną”. Skuteczność Rzecznika Ubezpieczonych nie jest wysoka, ale warto kierować do niego pisma chociażby dlatego że jego opinia może przemówić na korzyść poszkodowanego w przypadku postępowania cywilnego.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software