Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

po przerwie… zwłoka ubezpieczyciela? tak!

23 października 2015

eksperci są zgodnego zdania, że samochód zastępczy przysługuje także w razie zwłoki ubezpieczyciela na cały czas szkodyCzas zacząć wrócić do bloga… Najlepiej z ciekawym tematem. Czym jest zwłoka ubezpieczyciela i jakie są jej konsekwencje dla poszkodowanego, który wynajął samochód zastępczy z OC sprawcy?

Najlepiej sprawdźmy co mówią znający temat. Sąd Okręgowy w Krakowie w orzeczeniu z dnia 19 listopada 2014 r. sygn. akt XII Ga 350/14 stwierdził, że „nie można też przy rozliczaniu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego obciążać poszkodowanego odpowiedzialnością za znaczną rozbieżność czasową pomiędzy kolejnymi kalkulacjami, podobnie jak odpowiedzialnością za konieczność dokonania drugiej kalkulacji. Inaczej mówiąc czynności ubezpieczyciela nie przerywają istnienia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a faktem poniesienia kosztów najmu po dniu pierwszych oględzin pojazdu.

Analogicznie w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie o sygnaturze II Ca 1892/13 Sąd Okręgowy w Krakowie wyjaśnił, że „Wbrew twierdzeniom pozwanego odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego zostało zmniejszone, stosownie do przyczynienia się powoda, o 50 %, jednakże jedynie za okres właściwy dla technologicznego czasu naprawy powstałych uszkodzeń, tj. za sześć dni. Sąd prawidłowo wywiódł, że do zwiększenia się szkody przyczynił się sam pozwany prowadząc w sposób opieszały postępowanie likwidacyjne. Gdyby nie brak odpowiedzi pozwanego co do uznania bądź odmowy uznania odpowiedzialności za zdarzenie, naprawa samochodu zostałby dokonana od razu, a co za tym idzie powód nie byłby zmuszony do korzystania z pojazdu zastępczego przez dodatkowe 34 dni. (…)

Na postawie art. 822 § 1 k.c. Sąd Rejonowy uznał, że odpowiedzialność za szkodę ponosi strona pozwana, ponieważ H. P. przyczyniła się do powstania szkody w majątku powodów. Sąd Rejonowy wskazał jednak, że nie może budzić przy tym wątpliwości, że obowiązek pokrycia szkody, obejmuje także koszty wynajmu pojazdu zastępczego. Sąd Wskazał, że zgodnie z art. 362 k.c. w typowej sytuacji strona pozwana byłaby więc obowiązana do zapłaty odszkodowania pomniejszonego o połowę. Rzecz jednak w tym, że przedmiotowa sprawa nie należy do typowych, bowiem strona pozwana w sposób rażący i całkowicie nieuzasadniony przyczyniła się do zwiększenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. W ocenie Sądu Rejonowego działanie pracowników zakładu naprawczego polegające na powstrzymaniu się z naprawa pojazdu do czasu uznania odpowiedzialności za szkodę przez stronę pozwaną było racjonalne i uzasadnione, trudno bowiem oczekiwać, że dokonają oni naprawy w sytuacji gdy nie jest przesądzone kto dokona za nią zapłaty. Tymczasem jak strona pozwana bez żadnej racjonalnej przyczyny przez okres około 40 dni powstrzymywała się z jednoznaczną deklaracją co do uznania swojej odpowiedzialności i to pomimo licznych monitów ze strony pracownika warsztatu. Strona pozwana w toku procesu dążyła również do wykazania, że w zakres szkody powstałej w samochodzie powodów był na tyle nieznaczny, że naprawa powinna ograniczać się jedynie do naprawy lampy kierunkowskazu. Stanowisko to pomija jednak tę okoliczność, że w samochodzie powodów doszło także inne uszkodzenia, zaś powodowie oddając samochód do warsztatu oczekiwać, że usunięte zostaną wszystkie następstwa kolizji, zaś kilkakrotne oddawanie samochodu do naprawy jest działaniem kłopotliwym i dezorganizującym codzienne funkcjonowanie.”

Zatem zwłoka ubezpieczyciela w realizacji sprawy o zapłatę za auto zastępcze z OC sprawcy nie obciąża poszkodowanego.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software