Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

tryby likwidacji weryfikują sądy

6 listopada 2015

Ubezpieczyciel jest rozgrywającym na etapie postępowania likwidacyjnego"słowo" ubezpieczyciela w trybie likwidacji szkody  mogą zweryfikować  sądy. Najczęściej wystarczy kilka zdań na piśmie do wydania decyzji negatywnej. W sytuacji „usztywnienia” stanowiska poszkodowany może dojśc swego jedynie na drodze sądowej. Wówczas okazuje się jaką „moc” ma stwierdzenie ubezpieczyciela nie poparte w okolicznaściach sprawy i nieanależycie udowodnione.

W dominującym duchu judykatury, orzeczeniem z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. akt XXIII Ga 10/13 Sąd Okręgowy w Warszawie skonstatował, że „Samo twierdzenie strony, jak słusznie zwraca uwagę Sąd Najwyższy, nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (tak SN w wyroku z dnia 22 listopada 2001 r., I PKN 660/00, Lex nr 80854).

Skoro pozwany twierdził, że czas przebywania samochodu w warsztacie naprawczym nie był czasem koniecznym dla usunięcia uszkodzeń powinien tę okoliczność udowodnić.”

Podobnie w wyroku z dnia 18 kwietnia 2014 r. sygn. akt XXIII Ga 109/14 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że „Nie ma także podstaw do kwestionowania czasu naprawy pojazdu. To pozwana winna wykazać, że naprawa trwała zbyt długo.

To na niej, po myśli art. 6 k.c, spoczywa w tym zakresie ciężar dowodu. Z arkusza naprawy pojazdu wynika wszak, że samochód przebywał jakiś czas w warsztacie, a fakt ten nie jest kwestowany. Nie można przy tym nie zauważyć, że konieczność wynajęcia pojazdu zastępczegowiązać trzeba z brakiem możliwości korzystania z własnego auta, a tenże brak -z pobytem samochodu w warsztacie.

Oczywiście, nie każdy pobyt auta w warsztacie uprawniać będzie do wynajęcia pojazdu zastępczego, a taki jedynie, który pozostawał w związku przyczynowym ze szkodą, a więc będzie celowym do naprawy pojazdu.

Tym niemniej, skoro pozwana twierdzi, że przetrzymywanie samochodu w warsztacie było niecelowe, musi to udowodnić. Tymczasem, pozwana ograniczyła się do własnych twierdzeń i do przedstawienia arkusza naprawy, z którego ma wynikać, że winna ona zamknąć się w pięciu dniach.

Nawet jeśli to prawda, czego autorytatywnie stwierdzić się nie da, to nie sposób nie zauważyć, że przestój pojazdu w warsztacie był w głównej mierze wynikiem oczekiwania na kalkulację naprawy, a za opieszałość w tym obszarze odpowiada pozwana. W tych okolicznościach naprawa mogła zakończyć się w terminie wskazanym przez powódkę. Dlatego orzeczenie sądu pierwszej instancji zmieniono, uwzględniając powództwo w całości.”

Słowem ubezpieczyciel może pisać, tak jak każdy.Papier jest cierpliwy. Jednak negatywne konsekwencje prawne dla poszkodowanego mogą spowodować jedynie fakty poparte dowodami.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software