Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Jak napisać skuteczne odwołanie w sprawie z OC – za wynajem!

14 listopada 2015

odwołanieJak w tytule, piszemy odwołanie w sprawie z OC – wynajem. Do rzeczy:

 

 

Warszawa, data dzienna 2015 r.

Imię i nazwisko

Nazwa ubezpieczyciela

adres

adres

data powstania szkody: data dzienna 2015

nr szkody:

poszkodowany: imię i nazwisko

Odwołanie

W związku z Umową przekazania pojazdu do użytkowania na czas określony, z OC sprawcy z dnia data dzienna 2015 r., którą to jednocześnie Pan imię i nazwisko klienta zam. adres klienta, jako właściciel uszkodzonego auta cedował na Compense Sp. z o. o., z siedzibą w Przysieku przy ul. Słowikowej 11 swoje roszczenie do zapłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy za wynajęte przez niego auto zastępcze, wnoszę o zapłatę Spółce jej należności zgodnie z załączoną fakturą w kwocie netto 0 zł, na rachunek w Banku nazwa banku, nr: nr konta. Compense Sp. z o. o. wynajęła użytkownikowi auta poszkodowanego samochód osobowy marka pojazdu, nr rej. pojazdu na czas likwidacji szkody, czyli od data dzienna 2015r. do data dzienna 2015r.

Dowód: umowa najmu z dnia data dzienna 2015 r.

Dowód: akta szkodowe do szkody nr: nr szkody

Poszkodowany zlecił naprawę samochodu autoryzowanemu warsztatowi naprawczemu prowadzonemu przez ASO w miejscowość przy ul. dokładny adres przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zakład naprawczy, po wykonaniu naprawy przedmiotowego samochodu, wystawił w dniu 10 lipca 2015 r. fakturę VAT. Koszty naprawy zostały przez pozwanego pokryte.

Decyzją z dnia 27 lipca 2015 r. ubezpieczyciel wypłacił zredukowane świadczenie. W uzasadnieniu ubezpieczyciel stwierdził jedynie, że w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego „PZU zweryfikował koszty najmu pojazdu zastępczego do wartości średnich rynkowych /9dnix105x1.23=1162,35 zł brutto”. Ubezpieczyciel nie

Dowód: umowa najmu z dnia data dzienna 2015 r.

Dowód: faktura VAT tytułem wynajmu pojazdu zastępczego

Stanowisko zakładu ubezpieczeń jest nieprawidłowe, a nawet nie dopuszczalne bowiem nie wskazuje żadnych faktów ani dowodów uzasadniających redukcję zapłaty odszkodowania. Jak wiadomo, orzecznictwo sądów polskich jednym głosem stwierdza, że uzasadnienie decyzji ubezpieczyciela nie może być jednak oparte jedynie na przypuszczeniu ani subiektywnym przekonaniu o braku podstaw do wypłaty odszkodowania, lecz na obiektywnym wykazaniu ich zaistnienia. Dopiero obiektywnie wykazane zaistnienia przesłanek do odmowy wypłaty odszkodowania mogłoby być podstawą do powzięcia takiej decyzji.

Stosownie do art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczaniach obowiązkowych i art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia tych faktów obciąża ubezpieczyciela, gdyż są to okoliczności redukujące zakres jego odpowiedzialności. Dowodzenie nie może być oparte na subiektywnym przekonaniu dłużnika o istnieniu zwłoki, lecz na obiektywnym wykazaniu jej istnienia. Dowodzenie zwłoki nie może również być oparte na przyjętym uprzednio modelu likwidacji szkód komunikacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, a także treść wyjaśnień ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń nie udowodnił aktualizacji warunków uzasadniających redukcję wypłaty odszkodowania. Ponadto Ubezpieczyciel nie odniósł się nawet do dodatkowych elementów faktury VAT, które kształtowały wysokość faktury VAT (dodatkowe opłaty za podstawienie, odbiór, wyjazd za granicę, zwrot i wynajem poza granicami biura).

Ponadto redukcja zapłaty za auto zastępcze pozostaje w oczywistej sprzeczności z dominującym głosem judykatury w taki zakresie. Głos ten reprezentuje Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r., w sprawie o sygn. akt, XXIII Ga 1274/13, który uznał, że: Nie ma tu bowiem znaczenia, czy ceny najmu, którymi posługuje się powód odbiegają od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług występujących na rynku lokalnym, (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r., sygn. III CZP 32/03, OSNC 2004/5/51, dotycząca kosztów naprawy pojazdu). Poszkodowany i powód nie zawarli umowy po cenach średnich. Jako niesłuszne uznać należy odnoszenie się do cen średnich czy najniższych. Cena najmu stanowi wynikową wielu różnych czynników. Dopiero zestawienie wszystkich warunków ofert rynkowych pozwalałoby na stwierdzenie czy stosowana przez powoda cena rzeczywiście jest zawyżona w stosunku do innych cen rynkowych. Stosowany przez stronę powodową czynsz najmu w znacznym stopniu implikowany jest wydłużonym okresem oczekiwania na środki pieniężne z tytułu najmu pojazdu oraz wysokimi kosztami związanymi z uzyskaniem zapłaty za usługę. Poszkodowany nie miał obowiązku wyboru takiej oferty, która byłaby najkorzystniejsza dla towarzystwa ubezpieczeń, lecz rozpatrywania ich kątem własnych potrzeb.”

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz powołane przepisy, żądanie poszkodowanego należy uznać zasadne.

Z poważaniem

To wszystko. Sprawdź sam to nie jest trudne.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software